Podmienky

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK


Vlastníkom internetovej stránky je spoločnosť Varsum cm, s.r.o., so sídlom 67 Trnovec nad Váhom 925 71, IČO: 50 376 098 , spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo:  37945/T (ďalej len „vlastník“) Práva a povinnosti prevádzkovateľa, vlastníka a používateľov pri používaní internetovej stránky sa riadia platnými právnymi predpismi a týmito podmienkami používania internetovej stránky (ďalej len „Podmienky používania“).


Pozorne si prečítajte tieto Podmienky používania pred vstupom na Eventsfinder.com (ďalej ako “internetová stránka“) alebo pred jej použitím. Vstupom a používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania, nesmiete vstupovať na túto internetovú stránku, ani ju používať. Berte, prosím, na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto Podmienky používania. Žiadame vás preto, aby ste Podmienky používania pravidelne kontrolovali, pretože prípadné zmeny nadobúdajú účinnosť momentom ich uverejnenia na tejto internetovej stránke. Používanie internetovej stránky. Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto internetovej stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, budete vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Podmienkami používania, a nebudete nijako poškodzovať dobré meno a práva prevádzkovateľa, vlastníka ani ostatných používateľov. Ako používateľ súhlasíte, že nebudete najmä, avšak nielen:


Obsah internetovej stránky.


Súhlasíte, že prístup na túto internetovú stránku a jej používanie a využívanie jej obsahu je na vaše vlastné riziko a zodpovednosť. Prevádzkovateľ môže pridávať, meniť alebo mazať obsah z tejto internetovej stránky kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ vyvíja primerané úsilie na zaradenie presných a aktuálnych informácií na túto internetovú stránku, neposkytuje však  žiadne záruky, pokiaľ ide o jej presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť jej obsahu na akýkoľvek účel. Prevádzkovateľ ani iná strana zapojená do tvorby, produkcie alebo poskytovania tejto internetovej stránky nie je zodpovedná za ujmu akejkoľvek povahy vyplývajúcu zo spoľahnutia sa na informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke, prístupu na ňu, jej používania alebo neschopnosti používať ju alebo z dôvodu chýb alebo nedostatkov v jej obsahu. Za ujmu sa pre tieto účely považuje predovšetkým, avšak nielen, strata, poškodenie alebo náklady spôsobené vírusmi, ktoré napadli váš počítač, iné zariadenie, softvér alebo dáta. Táto internetová stránka môže obsahovať informácie týkajúce sa rôznych udalostí. Tieto informácie sú poskytnuté s cieľom všeobecne informovať.


Prepojenia na internetové stránky tretích osôb.


Táto internetová stránka môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na iné internetové stránky vlastnené a spravované tretími osobami, nad ktorými nemá prevádzkovateľ kontrolu, a ktoré vám umožnia opustiť túto internetovú stránku (tzv. hypertextové odkazy). Zaradenie prepojenia na internetové stránky tretej osoby neznamená schválenie ani odporúčanie takýchto internetových stránok tretej osoby či ich obsahu prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ Vám iba uľahčuje pohyb po internete. Podobne sa môže na túto internetovú stránku vstupovať cez prepojenia z internetových stránok tretích osôb, nad ktorými prevádzkovateľ nemá kontrolu. Takéto prepojenie je možné, iba ak bude učinené na úvodnú stránku tejto internetovej stránky. Akákoľvek výnimka z týchto zákazov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Prosím, berte na vedomie, že presun na internetové stránky tretích osôb činíte na vlastné nebezpečenstvo a tento presun sa riadi podmienkami používania týchto stránok tretích osôb. Ďalej berte na vedomie, že prevádzkovateľ neschvaľuje ani neskúma žiadne z internetových stránok tretích osôb, nenesie preto zodpovednosť pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť na akýkoľvek účel v súvislosti s informáciami obsiahnutými na takých internetových stránkach a nenesie právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom mohlo dôjsť


Ochrana súkromia.


Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie používateľov internetovej stránky. Osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej forme počas obdobia potrebného na dosiahnutie cieľov, pre ktoré boli zhromaždené. Na zabránenie strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávneným prístupom sa dodržiavajú sa osobitné bezpečnostné opatrenia.


Odkaz na naše stránky


Odkaz na naše stránky je možné aktivovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti. Odkaz na stránky je nutné odstrániť, ak o to spoločnosť požiada, napriek jej udelenému súhlasu. V každom prípade je akýkoľvek hypertextový odkaz na naše stránky s použitím techniky framingu alebo inline linkingu prísne zakázaný.


Práva duševného vlastníctva


Vizuálny aj zvukový obsah našich stránok, vrátane základnej technológie, je chránený autorským právom a akýmkoľvek ďalším právom duševného vlastníctva a je výlučným vlastníctvom spoločnosti. Nemáte právo na reprodukciu, upravovanie, zverejňovanie, distribúciu, predaj a na akékoľvek iné použitie týchto materiálov stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.


Registrácia/Prihlásenie